ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO KONSUMENTPM.PL

 

INFORMACJE OGÓLNE

Serwis internetowy konsumentpm.pl [Serwis] jest prowadzony przez Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-982 Kraków, al. Jana Pawła II 196 spółkę zarejestrowaną i działającą według prawa polskiego wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 289223, kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 PLN [PMPL-D]. Główna działalność Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. polega na sprzedaży hurtowej wyrobów tytoniowych.

Konsument/Konsumenci - osoby palące, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dane osobowe zostały uprzednio wprowadzone do konsumenckiej bazy danych osobowych PMPL-D [Baza Danych PMPL-D] bądź, które za pośrednictwem niniejszego Serwisu zarejestrowały się w tej Bazie Danych.

Niniejszy Serwis ma służyć komunikacji pomiędzy PMPL-D a pełnoletnimi osobami palącymi [Konsument/Konsumenci], w szczególności informowaniu o niepublicznych programach PMPL-D [Programy].

Serwis - niepubliczny serwis internetowy przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich palących uczestników Programów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie danego Programu, do którego dostęp udzielony będzie jedynie Użytkownikom w sposób określony w danym regulaminie Programu oraz Regulaminie Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [Regulamin Serwisu]. Regulamin danego Programu oraz Regulamin Serwisu są dostępne dla Użytkowników po adresem www.konsumentpm.pl lub za pośrednictwem infolinii 801 101 000 (koszt połączenia jest równy połączeniu za jeden impuls w połączeniu lokalnym (połączenie stacjonarne) lub zgody ze stawką operatora (telefon komórkowy)).

Użytkownik/Użytkownicy – Konsumenci, którzy zarejestrowali za pośrednictwem Serwisu swoje dane osobowe w Bazie Danych PMPL-D z wykorzystaniem kodu z paczki papierosów dystrybuowanych przez PMPL-D, udzielając w tym celu na rzecz PMPL-D stosownych zgód Konsumenci, których dane zostały uprzednio zarejestrowane w tej Bazie i które posiadają swój indywidualny numer identyfikacyjny, pod którym są w niej zarejestrowane [Numer ID], i w sposób określony w niniejszych Warunkach i Zasadach uzyskali dostęp do Serwisu i jego wszystkich bądź niektórych funkcjonalności.

Użytkownicy poprzez fakt wejścia do Serwisu potwierdzają, iż zgadzają się na to, że dostęp do Serwisu i korzystanie z niego podlega niniejszym Zasadom i warunkom korzystania, Regulaminowi Serwisu a także regulaminowi Programu.

Użytkownicy korzystający z Serwisu, zobowiązani są stosować się do niniejszych Zasad i warunków.

Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszych Zasad i warunków korzystania z Serwisu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

I. PRZEZNACZENIE SERWISU KONSUMENTPM.PL

Serwis prowadzony jest w celu umożliwienia PMPL-D komunikowania się z Użytkownikami w zakresie dotyczącym Programów.

Zasady realizacji poszczególnych Programów określone są w odrębnych regulaminach, opublikowanych w Serwisie www.konsumentpm.pl w Zakładce: Regulamin oraz na infolinii 801 101 000.

 

II. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Dostęp do Serwisu posiadają jedynie uprawnieniu Użytkownicy:

a) Konsumenci, którzy są zarejestrowani w Bazie Danych PMPL-D i przeszli pozytywną weryfikację wieku oraz otrzymali wiadomość tekstową [SMS] lub elektroniczną [E-Mail] z linkiem automatycznie przekierowującym Konsumenta do Serwisu lub zawierającym inne potwierdzenie dostępu do Serwisu [Deeplink] (o ile wcześniej przeszli pomyślnie procedurę Pierwszego Logowania zgodnie z zasadami określonymi w w Regulaminie Serwisu);

b) oraz z ograniczonym dostępem do Serwisu Konsumenci, którzy zakupili paczkę papierosów wprowadzanych do obrotu przez PMPL-D na terenie Polski, z kodem alfanumerycznym [Kod] nadrukowanym wewnątrz paczki lub na ulotce dystrybuowanej w drodze prywatnego kontaktu). W ramach ograniczonego dostępu Użytkownik może obejrzeć film nt. niepublicznego Programu PMPL-D oraz wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny do Bazy Danych PMPL-D.

c) Zasadami rejestracji do Bazy Danych PMPL-D określone są w odrębnych regulaminach Programów oraz w szczególności w Regulaminie Serwisu Konsumenckiego, Regulaminy te są dostępne dla Użytkowników na konsumentpm.pl i za pośrednictwem infolinii 801 101 000 (koszt połączenia jest równy połączeniu za jeden impuls w połączeniu lokalnym (połączenie stacjonarne) lub zgody ze stawką operatora (telefon komórkowy)).

2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) Zastosowania przeglądarek: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari w najnowszych dostępnych wersjach

b) Serwis jest optymalizowany w rozdzielczościach: 1024 x 768, 1280 x 1024 i wyższych.

3. PMPL-D nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami i warunkami korzystania z Serwisu, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw PMPL-D.

2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

2.1. korzystania z Serwisu w celach wskazanych w cz. I, pkt I PRZEZNACZENIE SERWISU

2.2korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

2.3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla PMPL-D;

2.4. przestrzegania zakazu dostarczania do Serwisu jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym:

a) treści dotyczących lub odwołujących się do:

1. osób małoletnich, tj. poniżej 18 roku życia,

2. narkotyków, środków odurzających, alkoholu, itp.,

3. pornografii,

4. reklamowania produktów, usług czy wydarzeń,

 b) treści:

1. naruszających dobre imię podmiotów występujących w obrocie gospodarczym (producentów jakichkolwiek wyrobów i dostawców jakichkolwiek usług) naruszające renomę ich wyrobów lub usług,

2. które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać zasady uczciwej konkurencji,

3. religijnych, politycznych, rasowych czy narodowościowych,

4. nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp.,

5. uznanych powszechnie za niemoralne, niewłaściwe społecznie,

6. wulgarnych, obrażających osoby publiczne,

7. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

8. przyczyniających się do łamania praw własności intelektualnej,

9. zawierających w sobie komentarze polityczne, lub

10. innych wypowiedzi naruszających prawo lub zachęcających do naruszenia prawa.

2.5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 1 lub 2 powyżej PMPL-D ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody oraz usunięcia z Serwisu treści, które są niezgodne z niniejszymi Zasadami. Użytkownik taki może również zostać pozbawiony dostępu do Serwisu.

2.6. Użytkownik Serwisu, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu Serwisu lub w systemie służącym do przesyłania stron, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady (w tym koszty za profesjonalnego pełnomocnika) wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.

2.7. PMPL-D zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów, postów, zdjęć, filmów czy innych materiałów zamieszczanych przez Użytkowników i naruszających ww. zasady.

 

Korzystanie z materiałów zawartych na Stronie.

1. Serwis (oraz jej zawartość w całości) stanowi własność PMPL-D i podlega ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego, przepisami chroniącymi własność intelektualną, a także innymi przepisami prawa polskiego.

2.Jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej, to Użytkownicy Serwisu mają prawo przeglądać Serwis i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na stronach Serwisu wyłącznie w związku z udziałem w Programie. Wszelkie materiały zamieszczone na stronie przeznaczone są wyłącznie dla uprawnionych Użytkowników, w związku, z czym kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie bądź upublicznianie w jakikolwiek inny sposób, materiałów lub informacji zawartych na Stronie poza wyznaczony krąg jest zabronione. PMPL-D nie ponosi odpowiedzialności za niegodne z niniejszym zapisem rozpowszechnianie przez Użytkowników materiałów zamieszczonych na Stronie. Wyłącznie odpowiedzialnym w tym zakresie jest osoba lub podmiot, który dokonał rozpowszechniania.

3. Użytkownicy zgadzają się nie zmieniać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać i nie upowszechniać materiałów zawartych na Stronie w żaden inny sposób niż dopuszczony w akapicie powyżej, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

4. W Serwisie umieszczone mogą być treści (w tym znaki towarowe) chronione przepisami prawa i mogące stanowić własność różnych spółek powiązanych z PMPL-D lub wykorzystywane przez nie na podstawie licencji. Serwis może także zawierać znaki towarowe i inne treści stanowiące własność innych osób i firm, służące do oznaczania wyrobów i usług. Wszystkie wymienione znaki towarowe są przedmiotem prawnie chronionej własności przemysłowej, a Użytkownicy zgadzają się nie korzystać z nich i nie prezentować ich w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela znaku towarowego.

5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Zasad i warunków korzystania znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 80, poz.904, z późniejszymi zmianami).

 

Zastrzeżenia

PMPL-D zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie dostępu do Serwisu, jego części lub funkcji, przy czym działanie takie nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkowników do czasu ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia Serwisu.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

1. PMPL-D prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. PMPL-D nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że PMPL-D jak również inne spółki powiązane z PMPL-D nie ponoszą odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od PMPL-D lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym PMPL-D nie był w stanie zapobiec;

b) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich,

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszych Zasad i warunków korzystania z Serwisu.

d) jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii systemów dostawców SMS oraz poczty elektronicznej uniemożliwiające otrzymanie przez Użytkownika hasła do prawidłowego zalogowania do Serwisu.

Powyższe zastrzeżenie obejmuje w szczególności szkody powstałe wskutek błędów, luk w informacji, przerw, wad, opóźnień, wirusów komputerowych, a także utratę dochodu, utratę danych, niedozwolone pozyskanie przesyłanych wiadomości i danych oraz ich zmianę oraz inne szkody materialne i niematerialne.

 

Zakończenie korzystania z Serwisu

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez rezygnację w udziale w Programie, co nie wymaga składania jakichkolwiek oświadczeń.

2. PMPL-D może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu i tym samym udziału w Programie jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Zasad i warunków korzystania z Serwisu.

3. PMPL-D zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem usług.

 

Zmiany Zasad i warunków korzystania

1. PMPL-D zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych Zasad i warunków korzystania, według własnego uznania i w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie zmienionych zasad na stronach Serwisu. Zamieszczenie w Serwisie nowych Zasad i warunków korzystania będzie każdorazowo wskazane na stronach Serwisu, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem Użytkownika. Korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmienionych Zasad i warunków korzystania będzie oznaczało zgodę na zmiany.

2. Uznanie jednego z postanowień Zasad i warunków za nieważne lub nieskuteczne nie będzie miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonalnościami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać pisemnie - za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków z dopiskiem „Reklamacja Niepubliczny Serwis Internetowy konsumentpm.pl” lub na adres poczty elektronicznej kontakt@konsumentpm.pl, w terminie do 30 dni liczonych od dnia, w którym Użytkownik będący uczestnikiem Programu miał lub mógł otrzymać nagrodę zgodnie z regulaminem Programu.

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji.-

3. PMPL-D rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

4. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik, na prośbę PMPL-D, zobowiązany jest do ich uzupełnienia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

Właściwość prawa i sądów

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach i warunkach dostępu znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia prawa polskiego, a Użytkownicy Serwisu, korzystając z Serwisu poddają się właściwości sądów powszechnych.

Postanowienia niniejszych Zasadach i warunkach dostępu podlegają prawu polskiemu.

 

II POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych zbieranych lub przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu i przetwarzanych w Serwisie jest Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. (PMPL-D), z/s w Krakowie 31-982, al. Jana Pawła II 196.

Każdy Użytkownik ma prawo sprawdzić, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe. W tym celu należy:

* przesłać pisemną prośbę na adres: Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., ul.Inflancka 4C,00-189 Warszawa, z dopiskiem: „Serwis konsumentpm.pl”

* lub zadzwonić na infolinię 801 101 000 (koszt połączenia jest równy opłacie za jeden impuls w połączeniu lokalnym dla połączeń stacjonarnych lub zgodny ze stawka operatora dla telefonów komórkowych)

Informujemy, iż wszystkie dane gromadzone są jedynie za przyzwoleniem Użytkownika i przekazywane są PMPL-D bezpośrednio przez Użytkownika. Podanie danych osobowych oznacza świadome i dobrowolne przekazanie tych danych PMPL-D. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach wskazanych w Regulaminie w cz. I, pkt I PRZEZNACZENIE SERWISU. Jeżeli Użytkownik nie potwierdzi, że wyraża zgodę na otrzymywanie od PMPL-D materiałów informacyjnych, w tym droga elektroniczną to jego dane nie będą użyte, by zwracać się do niego w celu przesyłania tych materiałów. PMPL-D uprawniony będzie jednak do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na przesłaną nam przez Użytkownika korespondencję elektroniczną.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa.

 

Ochrona danych osobowych Użytkowników

PMPL-D zobowiązuje się chronić dane osobowe Użytkowników Serwisu. PMPL-D nie zbiera informacji pozwalających ustalić tożsamość Użytkowników, jeżeli informacje takie nie zostały przez nich dostarczone dobrowolnie i świadomie. Zasady ochrony danych osobowych i prywatności Użytkownika opisane w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie Serwisu i nie mają zastosowania do pozostałych stron, w tym stron spółek powiązanych z PMPL-D, na których mogą obowiązywać odmienne zasady ochrony danych osobowych i prywatności.

PMPL-D w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w pełni przestrzega postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej określono zasady ochrony danych osobowych i prywatności stosowane przez PMPL-D w Serwisie:

 1. Serwis ma charakter niepubliczny i przeznaczony jest jedynie dla Konsumentów. Zasady rejestracji w Bazie Danych PMPL-D i uzyskania dostępu do serwisów internetowych prowadzonych przez PMPL-D dla Konsumentów zostały opisane w regulaminie serwisu konsumentpm.pl.

 2. Po wywołaniu Serwisu strony korzystają z informacji publicznie udostępnionych przez system Użytkownika, bazując na ogólnych zasadach połączeń, realizowanych w Internecie (np. adres IP, wersja przeglądarki internetowej). Adres IP i inne informacje mogą być użyte w celu udostępnienia stron Użytkownikowi, a także do innych celów związanych z zarządzaniem Serwisem.

 3. PMPL-D zapewnia poufność danych osobowych Użytkowników. PMPL-D nie udostępnia i nie ujawnia w inny sposób danych osobowych przekazanych przez Użytkownika nikomu spoza PMPL-D i firm świadczących usługi związane z prowadzeniem i zarządzaniem Serwisem (przy czym dane są powierzone do przetwarzania tym firmom wyłącznie w celu wykonania wymienionych usług), chyba że ujawnienia danych wymagają przepisy prawa.

 4. PMPL-D informuje Użytkownika, że wiadomości przesyłane za pomocą sieci Internet mogą być bezprawnie odczytane przez osoby trzecie, w związku, z czym zaleca się nie przesyłać pocztą elektroniczną informacji, które Użytkownik pragnie zachować w tajemnicy.

5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdziesz w naszej Polityce Prywatności: https://www.konsumentpm.pl/privacypolicy/

 

INFORMACJE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas korzystania z Serwisu przeglądarka Użytkownika przesyła automatycznie niektóre dane internetowe, takie jak adres IP (protokołu internetowego) komputera Użytkownika. PMPL-D zbiera te informacje za pomocą plików cookie oraz sygnałów nawigacyjnych w celu lepszego poznania sposobów wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników. Pliki cookie i sygnały nawigacyjne nie gromadzą żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie Użytkownika.

Ponadto informuje się Użytkownika, że PMPL-D pobiera dane o korzystaniu ze stron i funkcjonalności Serwisu, takie jak liczba i częstość wizyt zarejestrowanych Użytkowników na poszczególnych stronach składowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w postaci zestawień zbiorczych i mogą być przekazane spółkom powiązanym z PMPL-D. Nie zawierają one jednak żadnych danych osobowych Użytkownika.

 

PLIKI COOKIE

W Serwisie możemy korzystać z techniki 'cookies' i/lub JavaScript. Pliki cookie służą do lepszego zrozumienia sposobów korzystania przez Użytkowników ze Strony oraz w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strony internetowe przechowują na dyskach twardych komputerów odwiedzających je Użytkowników. Plik cookie ma niepowtarzalny numer, dzięki któremu podczas ponownych odwiedzin strony możliwe jest rozpoznanie komputera Użytkownika. Technika 'cookies' pozwala nam ustalić czy użytkownik jest zalogowany do serwisu, czy też jest wymagane ponowne zalogowanie przez użytkownika.

Ani cookies, ani JavaScript nie pobierają danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Ponadto w każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki cookie – korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki. Korzystając z tych opcji Użytkownik może również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

JAK ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIE?

W menu Pomoc w pasku narzędzi większości przeglądarek internetowych [Przeglądarka] - przeglądarka WWW - program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych), dostępne są informacje o tym, jak ustawić przeglądarkę, by nie akceptowała nowych plików cookie lub informowała o otrzymaniu nowego pliku cookie, a także jak wyłączyć obsługę plików cookie. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze Strony, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Strony.

Poniżej przekazujemy informacje o sposobie zmiany ustawień podstawowych przeglądarek, tak aby wyłączyć stosowanie plików „cookie”:

 

Windows Internet Explorer 11

Dostosowując ustawienia prywatności w programie Internet Explorer, możesz wpłynąć na sposób monitorowania Twojej aktywności w trybie online przez witryny internetowe. Na przykład możesz określić, które pliki cookie mają być przechowywane, wybrać, jak i kiedy witryny mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji, oraz blokować niechciane wyskakujące okienka.

Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia ,a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.

Wybierz kartę Zabezpieczenia i dostosuj ustawienia stref zabezpieczeń poniższymi metodami:

*Aby zmienić ustawienia dowolnej strefy zabezpieczeń, wybierz ikonę tej strefy, a następnie przesuń suwak do poziomu zabezpieczeń, który ma w niej obowiązywać.

*Aby utworzyć własne ustawienia zabezpieczeń dla strefy, wybierz ikonę strefy, a następnie wybierz pozycję Poziom niestandardowy i wybierz ustawienia, które mają w niej obowiązywać.

*Aby przywrócić pierwotne ustawienia wszystkich poziomów zabezpieczeń, wybierz przycisk Resetuj wszystkie strefy do poziomu domyślnego.

 

Więcej informacji

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

Mozilla Firefox

Usuwanie Cookies z pojedynczych witryn:

1. Na górze okna Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje. Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje. Na górze okna Firefox kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje. Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Opcje…Na pasku menu kliknij Firefox i wybierz Preferencje…Na górze okna Firefoksa kliknij menu Edycja i wybierz Preferencje...

2. Wybierz panel Prywatność.

3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii Użytkownika.

4. Naciśnij przycisk Wyświetl ciasteczka…. Zostanie wyświetlone okno Ciasteczka.

5. W polu Szukaj: wpisz nazwę witryny, której ciasteczka chcesz usunąć. Zostaną wyświetlone ciasteczka, które pasują do kryteriów wyszukiwania.

6. Z listy wybierz ciasteczka, które chcesz usunąć i naciśnij przycisk Usuń ciasteczko.

7. Naciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno Ciasteczka.

 

Usuwanie wszystkich ciasteczek:

1. Aby usunąć wszystkie ciasteczka przechowywane na twoim komputerze:

2. Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, przejdź do menu Historia (w Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Wyczyść historię przeglądania....Na pasku menu kliknij Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania... Na górze okna Firefoksa kliknij menu Narzędzia i wybierz Wyczyść historię przeglądania...

3. Wybierz dla Okres do wyczyszczenia opcję wszystko.

4. Kliknij strzałkę znajdującą się obok napisu Szczegóły, by rozwinąć listę elementów historii.

5. Zaznacz element Ciasteczka i sprawdź czy inne elementy, których nie chcesz usunąć nie są zaznaczone.

6. Aby usunąć ciasteczka, naciśnij przycisk Wyczyść teraz i zamknij okno Wyczyść całą historię.

 

Więcej informacji:

http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

http://support.mozilla.org/pl/home 

 

Google Chrome

Kliknij Wszystkie pliki cookie i dane witryn, by otworzyć okno dialogowe Pliki cookie i inne dane. Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij Usuń wszystkie u dołu okna dialogowego. Aby usunąć określony plik cookie, wybierz stronę, która go utworzyła, a potem zaznacz ten plik cookie i kliknij Usuń. W oknie dialogowym Wyczyść dane przeglądarki możesz usunąć wszystkie pliki cookie utworzone w konkretnym okresie.

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

 

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Apple Safari

http://www.apple.com/support/safari/

 

Kontakt z Administratorem :

Użytkownicy mogą zwracać się do Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. pod adres:

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o. o.

Jana Pawła II 196

31-982 Kraków

z dopiskiem: Serwis konsumentpm.pl